Paragraph

Medicinske službe

Služba porodične medicine I

Služba porodične medicine II

Služba hitne medicinske pomoći

Služba za plućne bolesti

Služba za radiodijagnostiku

Služba za zaštitu zdravlja djece i odraslih

Higijensko epidemiološka služba

Služba za ginekologiju i akušerstvo

Služba za zaštitu usta i zuba djece i odraslih

Služba laboratorijske dijagnostike

Služba za polivalentnu patronažu

Služba za liječenje i rehabilitaciju u kući

Služba za specijalističko konsultativnu zaštitu